ضایعات فلز در هم

ضایعات سیم در هم

Sunday , January 30 2022

Product brand بنگاه ضایعاتی مهدیخانی
Fixed price
Ability to supply 7 million a year
Minimum order quantity 10000
Terms of payment Cash
Terms of delivery delivery at your location

Sunday , January 30 2022

About Content

Continent

brand

Molybdenum

مولیبدن برند محصول شرکت پارس مولیبدن قیمت ثابت توانایی عرضه 4500000 در سال حداقل …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *