ليفتر بيمار

ليفتر بيمار
ليفتر بيمار
بالابر بیمار بهترین گزینه به منظورسهولت جابجایی وحرکت وانتقال بیماران و افراد سالمند می باشدواز این وسیله میتوان در مراکز درمانی،بیمارستان ها و فیزیوتراپی ها استفاده نمود. ► ✺قابل جمع شدن کامل جهت حمل ونقل سریع ✺سهولت حمل وجابجایی بیمار ✺بلند کردن و جابجایی بیمار از تخت
[table “112” not found /]

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *