کانتینت Компания

کانتینت Компания

ﺷرﮐت ﮐانتینت ﺑه ﻣنظورﺷد و ارﺗﻘﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت اقتصادی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﯾن دو ﮐﺷور اﯾران و روﺳﯾه ﺑوﺟود اﻣده اﺳت.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی و ﻣﮭم ﻣوﺟود ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت دو ﮐﺷور در ﺣوزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻘوﻗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ) تجارت ( ﮔﻣرﮐﯽ اداری و روان ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎزار ھدف ﺑرای ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد ﮔﺎن و وارد ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﻣﮭﻣﺗرﯾن وظﺎیف ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﺧﺎص در اﯾران مخصوصا ﺗﺣرﯾم ﺷراﯾط را ﺑرای طرف ﺗﺟﺎری روسیه ﺳﺧت ﺗر ﻧﻣوده اﺳت.

اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳب اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای طرفین ﺗﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻟذا ﺷرﮐت کانتینت ﺳﻌﯽ ﻧﻣوده اﺳت که کلیه اطﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑرای ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده و وارد ﮐﻧﻧده ﮐﻧﻧده ایجﺎد ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﺧﻼئ اطﻼﻋﺎﺗﯽ که از ﻣواﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺟﺎرت بین دو ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد را ﭘر ﮐﻧد.

ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣدی ﺗﻌدﯾل ﮐﻧد.اﯾن ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﻋﻼوه ﺑر اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﮐﻠﯾﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻠزوم را در ﺣوزھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ، اﻗﺗﺻﺎدی وﮔﻣرﮐﯽ ﺣﻣل نقلو ﺑرﮔزاری ﺗورھﺎی تجاری را ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻓراھم مینماید.اﻣﯾد دارﯾم ﮐﺎرﺑران اﯾن ﺳﺎﯾت ﻣﺎ را در ارﺗﻘﺎ اﯾن و وظیفه ﯾﺎری ﺑرﺳﺎﻧﻧد .

صادرات از روسیه به ایران
صادرات از ایران به روسیه
امور دانشجویی
دریافت ویزا
Индустрий турист

Рейтинг Пользователь: 5 ( 1 votes)

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Контейнер

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *