خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : شرکت اینترنتی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شرکت اینترنتی

ﺷرﮐت ﮐانتینت

ﺷرﮐت ﮐانتینت ﺷرﮐت ﮐانتینت ﺑه ﻣنظورﺷد و ارﺗﻘﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت اقتصادی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﯾن دو ﮐﺷور اﯾران و روﺳﯾه ﺑوﺟود اﻣده اﺳت. ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی و ﻣﮭم ﻣوﺟود ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت دو ﮐﺷور در ﺣوزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻘوﻗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ) تجارت ( ﮔﻣرﮐﯽ اداری و روان ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﺷﻧﺎﺧت …

بیشتر بخوانید »