• شرکت کانتینت

    ایران و روسیه

    ایران و روسیه از گذشته تا امروز چند ماه پس از آتش بس ایران و عراق در اولین روز سال ۱۹۸۹ میلادی ـ ۱۱ …

  • زمینه‌های همکاری بین روسیه و ایران

    همکاری ایران و روسیه در سال‌های اخیر، دامنه نفوذ روسیه در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، گرچه نسبت به …


آریا دختمحصولات