خدمات مالی بانکی(ارسال پول به روسیه)

 1. قراردادهای ترتیبات بانکی منعقده با Russian Financial Corporation (RFC) بانک مسکو

بر اساس سه فقره قرارداد ترتیبات بانکی منعقده بین بانک توسعه صادرات ایران و بانک مالی روسیه
هر یک به مبلغ ده میلیون یورو، گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی/وارداتی و اعتبارات وصولی صادراتی/وارداتی از سوی طرفین به تقاضای واردکنندگان روسی/ایرانی به نفع صادرکنندگان ایرانی/روسی امکانپذیر خواهد بود که پس از حمل کالا و ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار توسط بانک ذینفع، بانک متقاضی اقدام به واریز وجه اسناد در حساب بانک ذینفع نزد میربیزنس بانک مسکو به نفع صادرکننده مربوطه می‌نماید.

مراحل استفاده از تسهیلات هر یک از قراردادهای ترتیبات بانکی منعقده به شرح ذیل می‌باشند:
الف) قرارداد ترتیبات بانکی در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی توسط RFC بانک مسکو به نفع صادرکنندگان ایرانی کالا به کشور روسیه تا سقف مبلغ ده میلیون یورو:

 1. انعقاد قرارداد تجاری بین صادرکننده ایرانی و خریدار روسی؛
 2. ارائه نسخه ای از قرارداد تجاری از سوی خریدار به بانک RFC به منظور اعتبار سنجی؛
 3. ارائه درخواست بانک روسی به بانک توسعه صادارت جهت تایید قرارداد از سوی بانک توسعه صادرات (اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل)؛
 4. اعلام قبولی بانک توسعه صادرات (اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل) به منظور گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک RFC به نفع صادر کننده ایرانی؛
 5. ارائه اسناد حمل توسط صادرکننده ایرانی به بانک توسعه صادرات جهت ارسال به بانک RFC به منظور معامله اسناد؛
 6. معامله اسناد توسط بانک روسی و پرداخت وجه؛
 7. واریز مبلغ اسناد به حساب ارزی صادرکنننده؛ خاطر نشان می‌سازد، این وجه ارز با منشاء خارجی است و قابلیت حواله به خارج از کشور و خرید با نرخ آزاد را دارا می‌باشد؛

ب) مراحل استفاده از تسهیلات موضوع قرارداد ترتیبات بانکی در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی توسط این بانک به نفع RFC بانک مسکو به منظور تسهیل واردات کالا از فدراسیون روسیه تا سقف مبلغ ده میلیون یورو:

 1. انعقاد قرارداد تجاری بین صادرکننده روسیه‌ای و خریدار ایرانی؛
 2. ارائه نسخه ای از قرارداد تجاری از سوی خریدار به این بانک به منظور اعتبار سنجی؛
 3. ارائه درخواست این بانک به RFC بانک مسکو جهت تایید قرارداد تجاری؛
 4. اعلام قبولی RFC بانک مسکو به منظور گشایش اعتبار اسنادی از سوی این بانک به نفع صادر کننده روسی؛
 5. ارائه اسناد حمل توسط صادرکننده روسی به RFC بانک مسکو جهت ارسال به این بانک به منظور معامله اسناد؛
 6. معامله اسناد توسط این بانک و واریز مبلغ اسناد توسط این بانک به حساب ارزی RFC بانک مسکو در میربیزنس بانک مسکو و واریز آن در حساب صادرکننده توسط RFC بانک مسکو؛

ج) مراحل استفاده از تسهیلات موضوع قرارداد ترتیبات بانکی در خصوص انجام معامله از طریق اسناد وصولی توسط بانک‌های توسعه صادرات ایران و RFC بانک مسکو به نفع یکدیگر به منظور تسهیل واردات و صادرات کالا بین دو کشور تا سقف مبلغ ده میلیون یورو:

 1. انعقاد قرارداد تجاری بین صادرکننده و واردکننده ذیربط دو کشور ایران و روسیه؛
 2. ارائه نسخه ای از قرارداد تجاری از سوی واردکننده به بانک عامل ذیربط (بانک توسعه صادرات ایران یا RFC
 3. ارائه درخواست بانک عامل واردکننده به بانک عامل صادرکننده جهت تایید قرارداد تجاری؛
 4. اعلام قبولی بانک عامل صادرکننده به بانک عامل واردکننده به منظور انجام عملیات از طریق بروات وصولی؛
 5. ارائه اسناد حمل توسط صادرکننده به بانک عامل خود جهت ارسال به بانک عامل واردکننده به منظور معامله اسناد؛
 6. معامله اسناد وصولی توسط بانک عامل واردکننده و واریز مبلغ اسناد ذیربط به حساب ارزی بانک عامل صادرکننده در میربیزنس بانک مسکو و واریز آن در حساب صادرکننده توسط بانک عامل صادرکننده؛
 1. قرارداد اعطای خط اعتباری ده میلیون یورویی به Mir Business Bank مسکو

مبلغ قرارداد خط اعتباری 10 میلیون یورو
دوره بازپرداخت 2 سال
ابزار پرداخت اعتبار اسنادی
رویه استفاده از خط اعتباری ده میلیون یورویی اعطایی به Mir Business Bank مسکو

 1. انعقاد قرارداد تجاری/پیمانکاری بین صادرکننده ایرانی و خریدار روسی؛
 2. مراجعه خریدار روسی به Mir Business Bank و ارائه درخواست برای استفاده از خط اعتباری؛
 3. مراجعه صادرکننده ایرانی به مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران و ارائه درخواست تامین مالی در قالب فرمهای مربوطه منضم به مدارک و مستندات مورد نیاز و قرارداد تجاری جهت طرح در ارکان اعتباری بانک توسعه صادرات ایران؛
 4. ارسال تاییدیه ایرانی بودن حداقل 60% از کالای صادراتی توسط وزارتخانه مربوطه به بانک توسعه صادرات ایران؛
 5. طرح درخواست تامین مالی در کمیته اعتباری و هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران به منظور صدور مصوبه اعتباری مربوطه؛
 6. ابلاغ موافقت اصولی بانک توسعه صادرات ایران به صادرکننده ایرانی برای تامین مالی طرح صادراتی و اعلام شرایط تامین مالی (از قبیل دوره برداشت و دوره بازپرداخت و …)؛
 7. گشایش اعتبار اسنادی توسط Mir Business Bank به نفع صادرکننده ایرانی؛
 8. دریافت اعتبار اسنادی توسط بانک توسعه صادرات و ابلاغ آن به صادر کننده ایرانی؛
 9. ارائه اسناد حمل توسط صادرکننده ایرانی به بانک توسعه صادرات مطابق با شرایط اعتباری اسنادی گشایش شده؛
 10. ارسال اسناد به Mir Business Bank توسط بانک توسعه صادرات و دریافت تاییدیه و تعهد پرداخت؛
 11. پرداخت تسهیلات به صادرکننده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران (واریز به حساب صادرکنندگان با ارز منشاء خارجی)
 12. بازپرداخت