درباره ما

ﺷرﮐت  ﮐﺎﻧﺗﯾﻧت ﺑه ﻣﻧظور رﺷد و ارﺗﻘﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﯾن دو ﮐﺷور اﯾران و روﺳﯾه ﺑوﺟود آﻣده اﺳت.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی و ﻣﮭم ﻣوﺟود ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت دو ﮐﺷور در ﺣوزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف  ﺣﻘوﻗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ( ﺗﺟﺎرت) ﮔﻣرﮐﯽ اداری  و روان ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎزار ھدف ﺑرای ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد ﮔﺎن و وارد ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﻣﮭﻣﺗرﯾن  وظﺎﯾف  ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﺧﺎص در اﯾران ﻣﺧﺻوﺻﺎن ﺗﺣرﯾم ﺷراﯾط را ﺑرای طرف ﺗﺟﺎری روﺳﯾه ﺳﺧت ﺗر  ﻧﻣوده اﺳت.

اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳب اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای طرﻓﯾت ﺗﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻟذا ﺷرﮐت ﮐﺎﻧﺗﯾﻧت  ﺳﻌﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﮐه ﮐﻠﯾه اطﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑرای ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده و وارد ﮐﻧﻧده  اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﺧﻼء اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐه از ﻣواﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد را ﭘر ﮐﻧد ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣدی ﺗﻌدﯾل ﮐﻧد.

اﯾن ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی  ﻋﻼوه ﺑر اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﮐﻠﯾه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻠزوم را در ﺣوزھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ، اﻗﺗﺻﺎدی وﮔﻣرﮐﯽ ﺣﻣل ﻧﻘل و ﺑرﮔزاری ﺗورھﺎی ﺗﺟﺎری را ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

اﻣﯾد دارﯾم ﮐﺎرﺑران اﯾن ﺳﺎﯾت ﻣﺎ را در ارﺗﻘﺎ اﯾن وظﯾﻔه  ﯾﺎری ﺑرﺳﺎﻧﻧد.