پیچ و مهره

پیچ و مهره

ساخت انواع پیچ و مهره چپ گرد و راست گرد دنده ریز و دنده درشت

جهت دریافت مشخصات با ما تماس بگیرید.شرکت کانتینت دروازه ایران به روسیه Ооо континент