فلز روی

فلز روی

ارائه فلز روی در حجم های مختلف

جهت دریافت مشخصات با ما تماس بگیرید.شرکت کانتینت دروازه ایران به روسیه Ооо континент