دانه های قهوه ربوستا درجه یک

رطوبت: 12.5 درصد

دانه هاش شکسته: 2 درصد

بیشینه غربال: 18.90 درصد

افزونه: 0.5 درصد

Лӹмӹнок качкышымمیلاد
Дата остатка редактируйымаш2017-09-06
Ӹш поставкы100 تن در month
Пуымылан дӓ вӓрешӹштӹ условивлӓDAF ( تحویل در مرز کشور مبدا )
Моделвлӓ
Пуымылан срокнаЦилӓжӹ ( نقدی )

Рейтинг Пользователь: Пӹтӓри ӹлӓш !

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Контейнер

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *