شمش سرب

شمش سرب

Лӹмӹнок качкышым شرکت کانی سوی شمال
Ӓкшӹ фиксированный
Ӹш поставкы 3200000 در سال
Заказ Минимальный 60000
Тӱлӓш условивлӓ Cash (نقدی)
Толмо срокна Верым конден

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Контейнер

Тенге Тергаш

Молибден

مولیبدن برند محصول شرکت پارس مولیبدن قیمت ثابت توانایی عرضه 4500000 در سال حداقل …

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *